horizontal rule

Strona główna
Struktura organizacyjna
Kierownictwo
JRG
Galeria
OSP
Przetargi
Praca/służba
Informacje/Porady
Kontakt

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w zmianowym rozkładzie czasu służby, który odbywać się będzie w terminie od  dnia  27 września 2010 r. do dnia 27 października 2010 r. (składanie listów motywacyjnych odręcznie napisanych i CV) w Komendzie Powiatowej PSP w Miliczu, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 56 – 300 Milicz.

Test sprawności fizycznej kandydatów do służby: 29 października 2010 r. godz. 10 (zbiórka kandydatów w siedzibie komendy).

Informacja telefoniczna pod numerem: 71 38 41 338 w.131. Kandydat do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu musi spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 ze zmianami):
- posiadać obywatelstwo polskie,
- korzystać w pełni z praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem wojewódzkiej komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w PSP,
- zgodnie z art. 34 ust. 4 posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Podczas postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty w zmianowym rozkładzie czasu służby obowiązuje następujący system punktacji, gratyfikujący posiadane uprawnienia kandydata:
- prawo jazdy kategorii B: 2 pkt
- prawo jazdy kategorii C: 4 pkt
- posiadanie uprawnień ratownika medycznego: 5 pkt
- posiadanie innych uprawnień: które mogą być przydatne w PSP, np. obsługa ciężkiego sprzętu, obsługa podestów ruchomych, itp.: 5 pkt
- uprawnienia płetwonurka: 3 pkt
- udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat: 3 pkt
- udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP: 3 pkt
- udokumentowane szkolenia dla członków OSP: 3 pkt
- wykształcenie:
3 ÷ 5 pkt

(średnie techniczne: 3 pkt)
(zdany egzamin maturalny: 4 pkt)
(wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP: 5 pkt)

3. Kandydaci do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Miliczu są zobowiązani odbyć test sprawności fizycznej, opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej, tj.:
- bieg na 1000 m,
- bieg na 50 m,
- podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).

4. Kandydaci mogą zostać poddani próbie wejścia na drabinę pożarniczą, po wcześniejszym uzyskaniu zgody kandydata.

5. Testy sprawnościowe powinny być przeprowadzone jednego dnia w obecności wszystkich kandydatów. Zainteresowany ma prawo do zapoznania się ze swoimi wynikami testu sprawnościowego.

6. Indywidualne wyniki kandydatów, uzyskane w poszczególnych próbach, przelicza się na punkty przypisane do konkretnego wyniku wg tabel punktowych, zawartych w ww. rozporządzeniu.

7. Przed przystąpieniem do testów sprawnościowych kandydaci do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Miliczu zobowiązani są przedstawić:
- zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przeprowadzenia testów,
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową.

8. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter jawny. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej sporządza protokół z każdego etapu postępowania, który jest przekazywany do akceptacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. Kandydaci, których dokumenty zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz osiągną najlepsze wyniki z testów sprawnościowych będą kierowani na badania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA we Wrocławiu, w zależności od ilości wakatów w komendzie. Przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych po zakończeniu postępowania będą realizowane do wyczerpania listy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

9. Warunkiem przyjęcia do służby jest pozytywne orzeczenie komisji lekarskiej przy MSWiA.

horizontal rule

Strona główna | Struktura organizacyjna | Kierownictwo | JRG | Galeria | OSP | Przetargi | Praca/służba | Informacje/Porady | Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.

Licznik odwiedzin:
W razie problemów lub pytań użyj tego kontaktu: [E-mail Projektu].
Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2015.